ترانسمیترهای فشار ضدانفجار در جایگاههای CNG

محمدرضا حاتمیان
ارسال شده: ۵ سالها پیش · 0
در ایران بیشتر از برندهای Siemens و Nuova Fima استفاده گردیده است.
محمدرضا حاتمیان
ارسال شده: ۵ سالها پیش · 0
محمدرضا حاتمیان:
در ایران بیشتر از برندهای Siemens و Nuova Fima استفاده گردیده است.

آیا برندهای بیشتری نیز هستند؟
مهدی حاتمیان
ارسال شده: ۵ سالها پیش · 0
به نظر برندهای موجود کفایت می کنند و نیازی به برندهای جدید نمی باشد
مهدی حاتمیان
ارسال شده: ۵ سالها پیش · 0
محمدرضا حاتمیان:
در ایران بیشتر از برندهای Siemens و Nuova Fima استفاده گردیده است.
آیا برندهای بیشتری نیز هستند؟

WIKA هم به میزان بسیار زیادی استفاده شده است.
مهدی حاتمیان
ارسال شده: ۵ سالها پیش · 0
آیا از WIKA راضی هستید؟