تابلو اعلام حریق - Fire Alarm Control Panel

1-2 از 2

کنترل پانل هشدار آتش (FACP)، جزعی از یک کنترل کننده سیستم اعلام حریق است. پانل، اطلاعاتی از دستگاههای طراحی شده برای تشخیص و اعلام آتش سوزی، نظارت بر یکپارچگی عملیاتی آنها و فراهم کردن کنترل اتوماتیک تجهیزات و انتقال اطلاعات لازم برای آماده سازی تاسیسات برای آتش بر اساس یک دنباله از پیش تعیین شده دریافت می کند. پانل همچنین ممکن است انرژی الکتریکی را برای کار هر دستگاه آغازگر، دستگاه اعلام، کنترل، فرستنده یا رله فراهم کند. چهار پانل نوع پانل وجود دارد:

1. پانل های کد شده(coded panels)

2. پانل های متعارف (conventional panels)

3. پانل های آدرس پذیر(addressable panels) 

4. سیستم های چندگانه (multiplex systems)