آشکارسازهای حرارتی- Heat Detectors

1-3 از 3

یک آشکارساز حرارتی، یک دستگاه هشدار آتش است که برای پاسخ دادن زمانی که انرژی حرارتی کنترلی یک آتش باعث افزایش دمای عنصر حساس به حرارت می شود، طراحی شده است. جرم حرارتی و هدایت عناصر جریان، جریان گرما را به عنصر تنظیم می کند.

همه آشکارسازهای حرارتی دارای تاخیر حرارتی هستند. آشکارسازهای حرارتی دارای دو طبقه بندی اصلی عملیاتی، "دما افزایشی یا Rate-of-Rise" و "دما ثابت یا Fixed Temperature" هستند. آشکارسازهای حرارتی جهت کمک به کاهش اموال آسیب دیده استفاده می شود.

آنها وقتی عمل می کنند که درجه حرارت افزایش یابد.