آشکارسازهای شعله - Flame Detectors

1-9 از 9

یک آشکارساز شعله یک سنسور طراحی شده برای تشخیص و پاسخ به حضور شعله یا آتش است که اجازه می دهد شعله تشخیص داده شود. پاسخ به شعله تشخیص داده شده بستگی به نصب دارد، اما می تواند شامل صدای زنگ، غیر فعال کردن یک خط سوخت و یا فعال شدن یک سیستم اطفاء حریق باشد.

آشکارساز شعله در اکثر مواقع به دلیل مکانیزم های مورد استفاده برای تشخیص شعله، می تواند سریع تر و دقیق تر از آشکارساز دود و یا آشکارساز حرارت عمل نماید.